Актуално

 

Откриване на ново звено - „Централно снабдяване със стерилни материали”

На 16 декември 2008 г. министърът на здравеопазването д-р Евгени Желев откри новата „стерилизационна” в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. Точното название на звеното е „Централно снабдяване стерилни материали” .

Значимост на събитието

Известно е, че качеството на медицинската помощ зависи от знанията, уменията, мотивираността на лекаря, но е и съвкупност от множество други фактори. В хирургията и отделенията за интензивно лечение от изключително значение е осигуряването на инструментариум и условия, които гарантират незамърсяване с микроорганизми на нараненото от травмата или операцията тяло. Това намалява риска за развитие на следоперативни и други вътреболнични инфекции и нуждата от употреба на антибиотици.

Търсенето на висока ефективност на медицинското обслужване в целия свят естествено постави и проблема с абсолютното минимизиране на риска от предаване на инфекция чрез хирургическите инструменти или чрез друг вид инструментариум, който се използва многократно. В тази връзка в страните от Европейския съюз бяха приети предписанията на Европейския комитет по стандартизация за деконтаминация и стерилизация, за безопасност и стерилност на медицинските продукти , към които се придържа и медицинската практика в България. На свой ред индустрията предложи нови технически решения за ефикасно почистване и обеззаразяване. Така, последното десетилетие изцяло промени практиката в постигането на стерилност и облика на звената, в които се извършва обработката на вече употребените инструменти и части от различни апарати.

„Новата стерилизационна” в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, носеща официално название „Централно снабдяване стерилни материали” , отговаря на модерните изисквания за обработка на вече използвани инструменти и части от медицински изделия (наконечници, тръби и пр.). Технологията е такава, че преминалите през „стерилизационната” инструменти имат чистотата на тези, произведени в завод.

Наличието на модерна „стерилизационна” е от изключително значение за предоставянето на качествени медицински услуги при хирургични и други проникващи в тялото интервенции, поради което ние приемаме, че разкриването на ново поколение „стерилизационна” ще има пряко отражение върху качеството на работата на всички звена в болницата.

Технологията

Основен принцип е минимизиране на ръчно извършваните дейности и използване на принципно нови технологични решения. Вторият е поемане на лична отговорност за качество чрез кодиране на всеки набор от инструменти с баркод, електронно проследяване на пътя му и отбелязване на боркода върху историята на заболяването при хирургическа интервенция.

Една от машините за измиване, плазменият стерилизатор и софтуерът, обединяващ всички машини са уникални за страната ни.

Пътят

Употребените в клиниките инструменти постъпват в „стерилизационната” в специални контейнери. Те имат индивидуален баркод и се подреждат в зависимост от вида си в миални машини. Миалните осигуряват различни програми: за анестезиологични продукти, за хирургични, микрохихургични, лабороскопски и пр. инструменти, възможност стерилизацията на даден инструмент да стане и в рамките на една оперативна интервенция на даден пациент; специални технологии позволяват почистване на инструменти и части от апарати, които са с малък лумен или със сложна конструкция. На този етап се използват машини, работещи по класическа методика, машини с ултразвук и с пулсова иригация.

Всеки от излезлите от миалните машини инструмент се опакова в отделна специална опаковка, след което се подлага на стерилизация в различни стерилизационни машини в зависимост от вида на материала, от който е направен. Една от мишините за стерилизация осъществява пл азмена стерилизация с плазма от водороден пероксид при ниска температура и е последно поколение сред стерилизационната техника .

Излезлите от мишините за стерилизация инструменти се съхраняват в стерилен склад до изискването им от дадена клиника. В клиниките всеки инструмент или многократно употребявана част от апарат постъпва в индивидуална опаковка с баркод. Опаковката се отваря непосредствено преди използването и баркодът се залепва върху листа с историята на заболяването. Баркодът дава информация за времето, начина на стерилизация и екипът, който я е извършил.

Достъп до „стерилизационната” имат само хора, които работят в нея. Атмосферното налягане в различните части на помещенията е различен, което прави невъзможно преминаването на въздух от местата, в които започва обработването на инструментите към тези за следващите манипулации. Има специални изисквания за качеството на използваната вода.

Разкритата „стерилизационната” ще задоволява нуждите на клиниките и отделенията с 541 легла, на спешното отделение в болницата и ще осигурява стерилни материали за 23 операционни маси. Тя има резервен капацитет за нарастващите нужди на болницата и възможност за поемане на външни поръчки за стерилизация.

Електронното проследяване дава възможност във всеки момент да се знае кой инструмент къде се намира или колко време остава до неговата окончателна стерилизация.

Поради понижения риск от следоперативна вътреболнична инфекция, поради удължения живот на инструменти от материали, които се повреждат при досега използваните технологии за стерилизация, се приема, че съвременните стерилизационни линии понижават разходите в здравеопазването.

Средствата

Цената на „стерилизационната” е над 1 000 000 лева, които са осигурени от Министерство на здравеопазването като собственик на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. Стерилизационната линия е на италианската фирма „Сisa”.

Начало^^