Новини

 

Корекция в цената на услуга в Клиниката по кардиология

 

 
УТВЪРДИЛ:


 

ИЗП. ДИРЕКТОР
/доц. д-р Б. Коруков, дм/
ДАТА: 13.08.2009 г.

Начало^^