Актуално

 

Конкурс за Началник клинична лаборатория

 

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД – СОФИЯ, ул. “Бяло море” № 8

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 3 и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

ОБЯВЯВА

Конкурс за Началник клинична лаборатория

за срок от три години

Изискванията за заемане на длъжността са кандидатите да бъдат лекари, с призната медицинска специалност по профила на лабораторията – „клинична лаборатория”, да имат стаж по признатата специалност най-малко 5 години и квалификация по здравен мениджмънт.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване по:

  • Представен от кандидата Проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в лабораторията.

Кандидатите следва да представят следните документи: молба, професионална автобиография, диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”- лекар, диплома за призната медицинска специалност – „клинична лаборатория”, документ за стаж по специалността, удостоверение или свидетелство за завършено обучение по здравен мениджмънт с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проект за развитие на медицинската и научната дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в лабораторията.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите при подаване на документите.

Документите се подават в сектор “Човешки ресурси” на болницата в 3 /три/ месечен срок от публикуване на обявата.

Начало^^